Twee zienswijzen ingediend bij deelplan 2

Er zijn twee zienswijzen ingediend tegen het ontwerp-bestemmingsplan Nijkerkerveen Deelplan 2, eerste fase. Dat omvat de bouw van woningen in het gebied tussen de Vrouwenweg, Van Dijkhuizenstraat, Vanenburg en de terreinen van Veensche Boys.

In de eerste fase van het bouwplan worden 75 woningen gerealiseerd, verspreid over vijf jaar. Ieder jaar worden derhalve vijftien woningen gebouwd. Gezien een totaal behoeftegebrek aan vrije sectorwoningen, zullen vrijwel uitsluitend rijwoningen worden gerealiseerd. Na vijf jaar wordt het tweede deel van het bestemmingsplan in uitvoering gebracht, het gebied tussen Veensche Boys en de Vrouwenweg. Ook hier staan gezien de marktontwikkelingen voorlopig alleen rijwoningen en geschakelde woningen gepland. Het gebied krijgt een ontsluitingsweg aan de Vrouwenweg. Gezien de aanwezigheid van een agrarisch bedrijf in de hoek van de Vrouwenweg-Van Dijkhuizenstraat (bij Van den Brandhof) is een milieucirkel getrokken waarbinnen niet gebouwd mag worden. De zienswijzen hebben met name betrekking op een goede ontwatering van het gebied rondom de bestaande woningen, aangezien de nieuwbouw een meter hoger komt te staan en de ontsluitingsweg dertig centimeter boven maaiveld komt te liggen. Het betreffende gebied kent veel waterproblemen. Eventuele bezwaren konden tot 15 januari jl. worden ingediend. Bron: Kees van den Heuvel.

Cactus : Het veun is het zat – column

Struisvogel

Is er wat aan de hand?

De Niekarkse politieke partijen die nog enige hoop koesteren dat ze bij de gemeenteraadsverkiezingen op 19 maart in Nijkerkerveen nog wel wat stemmen kunnen vergaren, zouden wel eens van een koude kermis thuis kunnen komen. Het gros van de Veenders heeft het vertrouwen in de politiek helemaal verloren. En is dat zo gek? Nee, lijkt me niet. Met de belangen van Nijkerkerveen wordt door de politiek gewoon niet goed omgegaan. Lees hier de column in De Stad Nijkerk

Ongerustheid talmastraatondernemers weer toegenomen

Dat berichtte Ely Hackmann op de site Nijkerk.nieuws.nl.

Op dit moment geldende milieueisen zijn onverbiddelijk en bedrijven moeten daar aan voldoen, ook al leidt dat tot hogere kosten. Dat was de teneur van een informatieavond over het bestemmingsplan Nijkerkerveen.

Lees hier het volledige bericht 

Conflict over bedrijven Talmastraat – Nijkerkerveen

De Stad Nijkerk berichtte deze week over de zorgen van de ondernemers in Nijkerkerveen inzake het plan Nijkerkerveen Holkerveen.

NIJKERK/NIJKERKERVEEN – Ondernemers met bedrijven aan de Talmastraat in Nijkerkerveen vrezen dat de gemeente langs een omweg hun rechten aan wil tasten. Zij hebben zich in een brief tot de gemeenteraad gewend met hun zorgen. Volgens wethouder René Windhouwer is er geen sprake van aantasting van rechten. Lees hier het hele artikel…..

Vorige week vroeg Ely Hackmann aan de raadsleden wat zij ervan dachten in het Politiek café bij Omroep Nijkerk. Hij plaatste de volgende samenvatting op Nijkerk.nieuws.nl.

Worden de rechten van de ondernemers in de Talmastraat nu wel of niet geschonden door de bijgestelde plannen voor Nijkerkerveen fase 1. In het Politiek Café van omroep Nijkerk lijkt de raad achter de ondernemers te blijven staan. Lees hier het volledige artikel…..

U kunt ook hier het interview nog eens beluisteren

http://www.nijkerkerveen.net/download/deelplan%201a%20politiek%20cafe.mp3

Ondernemers Talmastraat niet gerust op ontwikkeling Nijkerkerveen

De ondernemers uit de Talmastraat zijn er nog niet erg gerust op dat het gemeentebestuur van Nijkerk ook hun belangen scherp in het vizier houdt. Zij vrezen een ontwikkeling, die schadelijk is voor de gevestigde ondernemers.

Na de vernietiging door de Raad van State van het deelplan 1a te Nijkerkerveen, heeft het college een strategie ontwikkeld die juridisch houdbaar zou moeten zijn. Deze strategie behelst enkel toch beperking van de milieurechten van de gevestigde ondernemers. Dit in strijd met de toezeggingen van het college, dat er aan de bestaande rechten van gevestigde ondernemers niet getornd zou worden. De vraag rijst of deze strategie politiek wel houdbaar is. Wat is de waarde van een toezegging van het college tijdens de raadsvergadering?

Tevens vragen wij ons af of het deelplan 1a, gezien de verminderde woningbehoefte in het woningbouw programma nog wel wenselijk is en met de reeds opgelopen en nog op te lopen vertraging (kosten a 500.000 euro) nog wel financieel uitvoerbaar is. Dit lijken ons belangrijke vragen om te beantwoorden, voordat besluiten worden genomen die vergaande consequenties hebben voor bestaande bedrijven en toekomstige bewoners. Deze vragen hebben wij aan de Raad van Nijkerk voorgelegd.

Wij zijn van mening dat de Raad een besluit zou moeten nemen over het al of niet ontwikkelen van deelplan 1a en als daartoe besloten wordt, de methode om te komen tot een ontwikkeling die aan alle partijen recht doet.

Lees hier de brief die aan de gemeenteraad namens de ondernemers werd verstuurd.

Ontwerp bestemmingsplan Nijkerkerveen Holkerveen ter inzage tot 4 december

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Nijkerkerveen en Holkerveen ter visie komt te liggen.

 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 24 oktober 2013 tot en met 4 december 2013 ter visie. De stukken zijn in te zien in de Publiekswinkel van het Stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk, uitsluitend na telefonische afspraak via telefoonnummer 14 033.

Daarnaast is het bestemmingsplan digitaal te raadplegen via de link http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0267.BP0039-0002 Via www.nijkerk.eu is het ontwerpbestemmingsplan (Woon- en leefomgeving, Bestemmingsplannen) eveneens te raadplegen.

Gedurende de periode dat het plan ter visie ligt kan een ieder naar keuze schriftelijk (wat de voorkeur heeft) of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen dient men te richten aan de gemeenteraad van de gemeente Nijkerk, Postbus 1000, 3860 BA Nijkerk. Degene die van de mogelijkheid gebruik wil maken om mondelinge zienswijzen in te brengen kan tijdens werkdagen tussen 10.00 uur en 12.00 uur contact opnemen met de afdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling via 14 033.

September belangrijke maand voor Nijkerkerveen

Beste Nijkerkerveenders,
 
In september worden belangrijke beslissingen genomen over de toekomst van Nijkerkerveen. Het gaat om het voorzieningen in ons dorp, zoals een nieuw dorpshuis, scholen, kinderopvang, ouderenzorg rondom een vernieuwd dorpshart.
 
Op 4 september begint het met een Voorlichtingsvond om 19.30 uur in de Van Rootselaarschool. Op donderdag 12 september is de commissievergadering in het Gemeentehuis. Daar begint om 20.00 uur de discussie tussen de Gemeenteraadsleden. Wij zullen daar ook inspreken, maar dat gaat alleen maar beter als we de steun van jullie allemaal hebben. Vooral bij deze beide bijeenkomsten is het dus belangrijk dat zoveel mogelijk Nijkerkerveenders zich laten zien. Op donderdag 26 september valt dan de definitieve beslissing in de Gemeenteraad, waardoor het aanzien van ons dorp de komende 30 tot 50 jaar zal veranderen. Deze Raadsvergadering begint om19.30 uur.
 
Toon allemaal je betrokkenheid bij het dorp door je aanwezigheid.
 
Samengevat:
·        woensdag 4 september: Van Rootselaarschool 19.30 uur
·        donderdag 12 september Gemeentehuis: 20.00 uur
·        donderdag 26 september Gemeentehuis: 19.30 uur.
 
Hartelijke groet
Kerngroep Ontwikkeling Nijkerkerveen
 

Voorzieningen in centrum Nijkerkerveen

Na anderhalf jaar praten is het eindelijk zover. De gemeenteraad van Nijkerk krijgt dadelijk de modellenstudie van de voorzieningen in Nijkerkerveen onder ogen. Het zal een lastige keuze worden voor de raad, want de beurs is smal. Daarom is het belangrijk om de voorkeur van de dorpsbewoners heel helder op het netvlies te hebben. Lees verder »

In gesprek over nieuwe kleedruimtes en kantine voor Veensche Boys

Voetbalvereniging Veensche Boys uit Nijkerkerveen, SRO Amersfoort en de gemeente Nijkerk zijn met elkaar in gesprek om te kijken welke mogelijkheden er zijn om, vooruitlopend op de plannen voor de ontwikkeling van Nijkerkerveen, zes nieuwe kleedruimtes en een nieuwe kantine op het sportcomplex van Veensche Boys te realiseren.

Het bestuur van Veensche Boys en de gemeente Nijkerk praten al een aantal jaar over de inpassing van het voetbalcomplex in de woningbouwplannen voor Nijkerkerveen. In 2009 is de afspraak gemaakt het complex van Veensche Boys deels in te passen. Het bestuur van de voetbalvereniging heeft hiermee ingestemd met als nadrukkelijke wens dat er een nieuwe kantine wordt gerealiseerd. De huidige kantine is sterk verouderd en in de nieuwe situatie decentraal op het complex gelegen. De bouw van 6 nieuwe kleedruimtes is gezien de huidige omvang van het sportcomplex nu al nodig. Lees verder »

Vertraging gevolg uitspraak Raad van State

Door Henk Brinkman; Verantwoordelijk wethouder René Windhouwer kan op dit moment onmogelijk aangeven wat de gevolgen zijn van het vernietigen van het bestemmingsplan Nijkerkerveen, deel 1A, door de Raad van State voor de gehele ontwikkeling van Nijkerkerveen.

Dat schrijft het college in antwoord op schriftelijke vragen van PRO21 fractievoorzitter Jan Duijnhouwer. Het bestemmingsplan Nijkerkerveen 1A voorzag in woningbouw op een terrein tussen de Buntwal en de Talmastraat.

Lees verder in De Stad Nijkerk