Antwoord op advies beeldkwaliteit deelpl 1 is binnen

De begeleidingsgroep Nijkerkerveen adviseerde op 28 oktober 2010 tweeledig, namelijk op beeldkwaliteit en stedenbouwkundige visie. Het ontbrak echter aan een structuurvisie.

  1. Beeldkwaliteit deelplan 1 is dik  in orde. (We vonden het ook echt mooi, met een paar kleine aanmerkingen over een speelplaaats e.d.)
  2. Met betrekking tot het stedenbouwkundig plan, de verkaveling of de visie, hebben wij het college bericht de advisering op te schorten tot na de herziening. Wij konden immers niet inschatten welke consequenties de deelbeslissingen zouden hebben voor het geheel. En drongen aan op een structuurvisie, zodat het geheel kon worden overzien.

Vandaag ontvingen wij dit antwoord van het college op inhoud. Het komt er in het kort op neer dat deelplan 1 op 14 april in procedure wordt genomen. Hetgeen echter in november al duidelijk werd uit het voorgaande antwoord.

Op 24 november 2010 ontvingen wij dit antwoord op proces. De korte strekking van dit antwoord is dat het college heeft besloten om vooruitlopend op de structuurvisie, deelplan 1 in procedure te brengen.

Voor de volledigheid voeg ik hier beide adviezen van 28 oktober 2010 toe.

Beeldkwaliteit advies 28102010

Stedenbouwkundig advies 28102010

..