College reageert op vragen inwoners

Dilbert Model "crisis"Op de valreep ontvangt de begeleidingsgroep nog een brief van het college, die ook als raadsinformatiebrief aan de raadsleden is verstuurd. De brief bevat de antwoorden van het college op vragen die door inwoners van Nijkerkerveen zijn gesteld tijdens de dorpsavond.

De begeleidingsgroep heeft op 23 maart 2011 een dorpsavond georganiseerd. Bewoners van Nijkerkerveen zijn gevraagd hun mening te geven over de gemeentelijke plannen. Naar aanleiding van deze avond heeft de begeleidingsgroep aan wethouder Windhouwer en de fractievoorzitters op 28 maart 2011 een verslag gestuurd van hetgeen op deze dorpsavond is besproken.

De vragen die zijn gesteld zijn niet anders dan de vragen die al eerder zijn besproken. Het gaat om de ruimte (en inmiddels ook middelen) voor voorzieningen, het (zware) verkeer en eventueel verplaatsen van bedrijven, de verkeersvisie, de rol van de begeleidingsgroep en of deze door het college serieus genomen is, of deelplan 4 wel of niet deel uitmaakt van het voorkeursmodel, hoeveel woningen er nu worden gepland en of er dan ook nog iets bij komt voor plan 4, en of het niet beter is om een integrale afweging te maken, voordat je onomkeerbare deelbeslissingen neemt.

Het college kan niet anders dan de voorstellen die zij doet in het raadsvoorstel verdedigen. De strekking van de brief is dan ook niet anders dan dat het voorstel, gezien de omstandigheden, juist is en het college naar behoren de begeleidingsgroep heeft geïnformeerd en betrokken. Opvallend is de mededeling dat het onderzoek naar binnensport rond de zomer van dit jaar afgerond kan zijn, maar dat de daaropvolgende haalbaarheidsstudie nog een jaar in beslag zal nemen.

Deze reactie is geheel in lijn met de eerdere door de begeleidingsgroep ontvangen reacties. Het college onderkent dan ook in de brief dat er verschillen van inzicht zijn tussen de begeleidingsgroep en het college en verklaart dat, ik citeer:

vanuit het gegeven dat verantwoordelijkheden anders liggen, de begeleidingroep komt op voor de belangen van Nijkerkerveen, terwijl het college gemeentebreed haar afwegingen moet maken.

Dat verschil van inzicht is al ontstaan toen de begeleidingsgroep er kennis van nam dat deelplan 1 in ontwikkeling moest worden genomen voordat er een structuurvisie was. Destijds is aangegeven dat de groep liever de consequenties van van de beslissing wenste te overzien, middels een (structuur)visie. Er is dan ook nooit onduidelijkheid geweest over dit verschil van inzicht. De visie is er niet gekomen, waar in het plan van aanpak stond dat die gereed zou zijn, gelijk met het in procedure nemen van deelplan 1. Bovendien zijn er nog een paar factoren bijgekomen waardoor de begeleidingsgroep niet meer deze plannen kan steunen.

Ik denk dat de begeleidingsgroep haar werk heel goed heeft gedaan en ben benieuwd naar het verschil tussen het belang van Nijkerkerveen en dat van de hele gemeente.

Nu is het aan de raad, om in al haar wijsheid te beslissen.

De volledige antwoordbrief van het college.

..