Politiek beweegt mee met bevolking in de mening

Van dam, de koffie is altijd goed op het gemeentehuis

Van Dam : De koffie is altijd goed

De mening is het opinievormend deel van de raadsvergaderingen, waarin de fracties de onderlinge standpunten uitwisselen. In deze vergadering wordt ook besloten of een onderwerp al of niet met debat op de agenda komt voor het besluit, waarin de echte beslissing valt. Gisteren was ik bij de mening Grondgebied waarin de heroverweging van Nijkerkerveen werd besproken.

Namens de bewoners aan de van Dijkhuizenstraat sprak de heer Ernst Takkenberg. Hij had bedenkingen bij het in procedure nemen van deelplan 1, omdat de bewoners nog in onderhandeling waren met het college over de invulling van dit plan. Uit de beantwoording van het college bleek dat juist hierom de knip is gemaakt tussen deelplan 1A en 1B, waardoor het gebied aan de van Dijkhuizenstraat nog niet in procedure is. De man was daarop gerustgesteld.

Als verontruste bewoner sprak mevrouw Charlotte Leenen. Zij maakte zich met name zorgen over de moeizame samenwerking met de bewoners, vooral bij de heroverweging. Ze gaf in nette, doch niet mis te verstane bewoordingen aan dat ze zich vooral zorgen maakte over de transparantie van het bestuur en de samenwerking met de begeleidingsgroep.

Namens Veensche Boys sprak Dick Schouten. Hij deelde het 10 jarig jubileum van onzekerheid met de gemeente. Dick gaf aan dat Veensche Boys bereid is om mee te bewegen als de gemeente meehelpt met het verhuizen van het clubhuis. Ook blijven zitten en deels verplaatsen is voor de vereniging een goede optie, maar onder dezelfde voorwaarde. De optie voor de lokatie Buntwal werd ook genoemd als een mogelijkheid.

Han van Dam sprak namens de begeleidingsgroep. Hij benadrukte expliciet dat het zo niet langer kan. De begeleidingsgroep heeft zich vele jaren als vrijwilliger ingezet om mee te denken in de plannen en is zo langzamerhand moe gestreden. De vraag is dan wel hoe het verder moet. Deelnemers binnen de groep dreigen af te vallen, omdat ze niet meer weten waar ze het voor doen. Er komt sowieso een beraad binnen de begeleidingsgroep over de vorm en de manier waarop zij al of niet doorgaat.

Over de inhoud werd niet zo heel veel meer gesproken door Van Dam, die is gevoeglijk bekend uit eerdere reacties en brieven. Wel voegde hij er aan toe dat het college zou moeten rekenen met nog aanzienlijke bijkomende kosten voor voorzieningen, waar nu nog geen geld voor is gereserveerd of begroot. Tot slot sprak hij de intentie uit zich nog steeds te willen inzetten voor het samen werken aan een mooi plan voor Nijkerkerveen.

Toen was het aan de raadsleden om vragen te stellen. Jan Duinhouwer (pro21) vroeg naar deelplan 1, of het klopte dat daar nog een onderhandeling gaande was en wanneer die plaatsgevonden had. Hij vroeg aan het college hoe het daar mee om wenste te gaan. Mevrouw Van der Hurk (PPP) had een aantal vragen voor de heer Van Dam. Wat de begeleidingsgroep nog deed aan deelplan 1 en hoe de begeleidingsgroep dacht het vertrouwen in het gemeentebestuur te kunnen herstellen. Daarnaast de vraag waar de begeleidingsgroep ook al weer vandaan kwam en wie die in het leven had geroepen.

Aandachtig luisteren

Henk Lambooij, René Windhouwer en Annemieke Hoitinga luisteren

Van Dam antwoordde dat de begeleidingsgroep voortkwam uit het stamtafelproject dat in 2007 is opgetuigd door Laagland’ Advies in opdracht van de gemeente. Hierin hebben ongeveer 65 bewoners zitting genomen, verdeeld over vier onderwerpen. Daaruit is ten tijde van de modellenstudie voor het voorkeursmodel de begeleidingsgroep ontstaan, met daarin 3 deelnemers uit iedere stamtafel. Van Dam zegt dat deelplan 1 een gelopen race is voor de begeleidingsgroep. Het is al in procedure gezet en nu is het zaak voor individuele belanghebbenden om daarop te reageren. Het plan ligt ter inzage, zodat de “normale” procedure gevolgd kan worden.  Als het gaat om het indienen van een ‘zienswijze’ of het in beroep gaan bij de rechter ligt er geen taak meer voor de begeleidingsgroep.

Voor deelplan 2, 3 en 4 ligt dat anders. Van Dam zegt daarop dat hij vooral op zoek wil naar een vorm waarin je dat samen vorm kan geven. Dus niet meer “hier is de oplossing” en u mag er ook nog iets, of helemaal niets van zeggen”. Van Dam wil klaarblijkelijk echt nog een keer de voorwaarden en de vorm van samenwerken aan de orde stellen.

Dan is het aan de raadsleden, om in hun eerste termijn, hun idee en vragen kenbaar te maken. Hugo Doornhof opent namens het CDA met een lang maar overdacht betoog. Hij haalde de overwegingen erbij waarop het CDA destijds met het voorkeursmodel heeft ingestemd.  Dat waren o.a. goede zorg- en sportvoorzieningen, een woon- zorgcomplex en het oplossen van verkeersproblemen. Jan Duinhouwer van Pro 21 geeft aan nooit een voorstander te zijn geweest voor het verplaatsen van de Boys uit voornamelijk kosten overwegingen. Nu is daar bij pro21 wel iets ruimte ontstaan omdat zij ook een voorstander is van goede voorzieningen in het dorp. De heer Duinhouwer benadrukt nog eens, als groot voorstander van burgerparticipatie dat een plan samen met de bevolking dient te worden ontwikkeld. Mevrouw Van Der Hurk geeft aan burgerparticipatie hoog in het vaandel te dragen. Zij vindt het jammer dat het zo gelopen is, maar wil vooruit kijken. De brede school haalt ze nog eens expliciet aan. Die heeft ze al eerder in de raad bepleit voor Nijkerkerveen.  De heer van Elteren van lokaal belang benadrukt ook voorzieningen, het integrale plaatje en de weg ernaar toe. De heer Mekking van CU/SGP gaat mee met de wens naar de invulling van voorzieningen en een integraal plaatje, zo ook de VVD bij monde van mevrouw Klein.

Er werd maar weinig gesproken over het al of niet verplaatsen van de Boys, maar wel veel over de vraag of de ruimte die nu vrijkomt voldoende is om een voldoende aanbod aan voorzieningen te kunnen realiseren. Daarover zijn de mensen verdeeld, want het is ook niet in beeld. Noch de kosten (middelen) of de ruimte die het in beslag zou nemen. Deelplan 1 gaat door, want alle fracties voelen de noodzaak om tempo te maken.

De wethouder, René Windhouwer, opent namens het college. Hij begrijpt dat het lastig ligt maar benadrukt dat hij overtuigd is van het gegeven dat de 22000 meter, die vrijkomt bij verplaatsing van het hoofdveld van de Boys en het gebruik van de ruimte van de huidige scholen en een deel van het centrum, inclusief de Baggelaar, ruim voldoende moet zijn om een fatsoenlijk aanbod van voorzieningen te kunnen maken. Daarnaast geeft hij aan dat het college, als het gaat om verbetering van de veiligheid, weer in onderhandeling is met de twee genoemde bedrijven, maar dat dit nog niet éénvoudig is. Veelal is daar ook de provincie bij nodig. Tot slot benadrukt de wethouder nogmaals dat het college wel aan het verzoek tot samenwerking met de bevolking heeft voldaan, wat blijkt uit de lange lijst van overleggen met de begeleidingsgroep.

De insprekers mochten nog een keer reageren, waarbij de heer Van Dam meer in de inhoud dook. Hij rekende voor hoeveel ruimte er nodig is om bijvoorbeeld een school te realiseren en wat dat kost. Daarnaast geeft hij aan dat de koffie bij de overleggen erg lekker was, maar dat de begeleidingsgroep niet veel verder kwam dan het aanhoren van de oplossing. Dick Schouten geeft nog aan dat blijven op de huidige locatie voldoende is voor de korte en middellange termijn. Maar niet, zeker als er andere buitensporten erbij komen, voor de lange termijn.

Ondertussen begint de tijd flink te dringen, waardoor de voorzitter van de vergadering de termijnen beperkt en de wens uitspreekt geen argumenten te herhalen. De toon was al gezet en de raadsleden reageren nog een keer kort. Iedere fractie neemt het mee terug naar de fractie om het nog eens te bespreken.

Dit verslag is door mij uit de losse pols geschreven. Het is geen nauwgezette weergave van de werkelijkheid, maar mijn waarneming. Het zou dus goed  kunnen zijn dat ik mensen onjuist heb geciteerd of weergegeven. Indien dat het geval is sta ik natuurlijk open voor uw correcties. Het officiële verslag van de raadsgriffier volgt nog

Luister hier de geluidsfragmenten van deze vergadering

..