Wat gaat er gebeuren met de scholen

Onder verantwoordelijkheid van de vorige wethouder van onderwijs is op 18 februari 2010 de mededeling ontvangen dat er een flinke uitbreiding van de scholen nodig zal zijn. De scholen zelf hebben laten weten wel als twee zelfstandige scholen verder te willen gaan, maar dan wel in een nieuw schoolgebouw. Want dat is goed voor de ontwikkeling van een brede school. Wat is daar allemaal voor nodig. Aan geld in ieder geval (afgerond) 4,4 miljoen euro.

Dan hebben we het nog niet over de ruimte die nodig is voor de peuterspeelzalen. Voor kinderopvang en  buitenschoolse opvang is wel ruimte nodig maar ze kosten de gemeente geen geld. Zij moeten zorgen dat ze uit de bijdragen voldoende krijgen om alle kosten te betalen.

Er is allereerst een prognose nodig. Aan de hand van de verwachte samenstelling van de bevolking kan berekend worden hoeveel kinderen er de komende jaren op de scholen zouden kunnen komen. Deze prognose zelf hebben we niet gekregen. Het is wel goed als de schoolbesturen nog eens nagaan of alle gegevens juist zijn. Het gemeentebestuur is trouwens verplicht om dit met ze door te nemen.

Aan de hand van de vastgestelde prognose kan berekend worden hoeveel ruimte er nodig is. Als je een compleet nieuw schoolgebouw voor de beide scholen neerzet, is er plm. 3000 m2 brutovloeroppervlak nodig. Bij de scholen horen ook twee schoolpleinen; voor iedere school een. Gelet op het aantal verwachte leerlingen is dat 2 x 600 = 1200m2. Als je daar de fietsenstallingen en de parkeerplaatsen nog bij optelt, kom je op een totaal uit van 4600m2. Onbekend is of en zo ja hoeveel er nodig is voor een zogenaamde Kiss&Ride-strook. Dat is nogal afhankelijk van de situatie.

De kosten van alleen al een nieuw schoolgebouw bedragen, zoals gezegd, 4,4 miljoen euro. Als regel geldt dat de lasten hiervan niet drukken op de grondexploitatie maar op de algemene middelen. Daar komen immers de gelden terecht die elke gemeente van het rijk ontvangt om de huisvesting van de scholen te betalen.

..