Kerngroep Nijkerkerveen is opgericht

Zeer verheugd kunnen wij u melden dat het vervolg op “de begeleidingsgroep uitbreiding Nijkerkerveen” nu echt vorm begint te krijgen. Op 14 juli heeft de heer Van Dam, namens de nieuwe “Kerngroep Nijkerkerveen” het gemeentebestuur middels een brief geïnformeerd over de aard en de positie die de kerrngroep wil gaan innemen. Deze afspraken zijn gemaakt tijdens de oprichtingsvergadering die werd gehouden begin juli. Een verkorte weergave van de brief en deelnemers vindt u hieronder.

In zijn brief van 12 mei 2011 heeft de begeleidingsgroep ‘Uitbreiding Nijkerkerveen’ u op de hoogte gesteld van de beëindiging van zijn werkzaamheden. De redenen hiervan zijn u genoegzaam bekend.
De begeleidingsgroep heeft tegelijk meegedeeld dat er gezocht zal worden naar de mogelijkheden van een andere vorm van belangenbehartiging met een andere taak dan die van vrijblijvende advisering. De begeleidingsgroep heeft zijn ‘klein comité’ gemachtigd hiertoe het initiatief te nemen.

Op 6 juli 2011 hebben de gezamenlijke instellingen die op enigerlei wijze belanghebbende partijen zijn bij de komende ontwikkelingen in ons dorp een eerste oriënterende bespreking gehouden. In de aan deze brief gehechte bijlage vindt u een opsomming van de aan dit overleg deelgenomen instellingen.

Tijdens deze vergadering zijn de hierna volgende afspraken gemaakt en beslissingen genomen:

 • de belanghebbenden spreken de intentie uit in gezamenlijk verband op te willen treden ten behoeve van de realisatie van een collectief ambitieniveau dat zowel hoog als realistisch is;
 • de belanghebbenden spreken uit zich te beschouwen als de opvolger van de ‘begeleidingsgroep’ en dus als formele gesprekspartner van het gemeentebestuur, met dien verstande dat de adviserende rol van de begeleidingsgroep wijzigt in de rol van gebundelde behartiging van de belangen van deelnemende instellingen;
 • om genoemd ambitieniveau – behorend bij een dorp dat door een uitbreiding met 600 woningen op termijn tussen de 1500 en 1800 inwoners erbij krijgt – te spiegelen is het noodzakelijk in september / oktober van dit jaar als referentiekader enkele in de omgeving al gerealiseerde projecten te bezoeken. We denken onder meer aan Kootwijkerbroek, Scherpenzeel, Oene, Elspeet. De organisatie hiervan gebeurt door en voor rekening van de gemeente en in overleg met de gezamenlijke Nijkerkerveense belanghebbende instellingen;
 • Het gemeentebestuur wordt verzocht schriftelijk aan te geven dat het de gezamenlijke belanghebbenden erkent als formele gesprekspartner en dat het ermee instemt vooraf bezoeken af te leggen aan enkele van deze ‘kleine kernen’ die moeten dienen als referentiekader;
 • In afwachting van de reactie van de gemeente wordt elk bilateraal overleg met elke belanghebbende instelling over de kwestie ‘Ontwikkeling Nijkerkerveen’ opgeschort;
 • De door mij doorgestuurde gemeentelijke documentatie d.d. 28 juni 2011 over het ‘haalbaarheidsonderzoek’ wordt voor kennisgeving aangenomen;
 • Als – voorlopige – werknaam van de gezamenlijke belanghebbenden fungeert de naam ‘Kerngroep Ontwikkeling Nijkerkerveen’;
 • Op verzoek van de gezamenlijke belanghebbenden zal het ‘klein comité’ van de voormalige begeleidingsgroep voorlopig optreden als postadres.

De deelnemende personen en instellingen zijn:

 • De Goede Woning
 • Platform Nijkerkerveen
 • PCOB afdeling Nijkerk c.a. mede namens de andere ouderenbonden die in de gemeente geen eigen afdeling hebben
 • DOTO
 • Concordia
 • Gezamenlijke scholen (Van Rootselaarschool en Calvijnschool)
 • Veensche Boys
 • Peuterspeelzaal
 • EHBO
 • CNV Hout en Bouw
 • Gezamenlijke Kerken
 • Plaatselijke middenstanders
 • Gezondheidszorg (plaatselijke huisarts op persoonlijke titel)
 • ‘klein comité’ uit voormalige begeleidingsgroep
 • ..