Onderhandelingen op scherp gezet – Stentor

Bron : de Stentor

NIJKERK/NIJKERKERVEEN – De gemeente Nijkerk heeft de relatie met de onderhandelingspartners voor de toekomstige ontwikkeling van Nijkerkerveen verder op scherp gezet.

Dit is gebeurd door de Kerngroep Ontwikkeling Nijkerkerveen niet als formele gesprekspartner te erkennen.

Hierom was namens alle betrokken partijen verzocht door voorman Han van Dam. Het college van burgemeester en wethouders voelt hier vooralsnog niets voor. De gemeente wil dit standpunt in een persoonlijk gesprek met Van Dam verduidelijken. Van Dam heeft dit geweigerd. Hij wil een dergelijk gesprek alleen voeren in aanwezigheid van alle betrokken partijen.

Tot begin dit jaar was Van Dam – voormalig ambtenaar bij de gemeente Nijkerk – voorzitter van de begeleidingsgroep voor de ontwikkeling van Nijkerkerveen. De groep hief zichzelf als adviesorgaan van de gemeente op uit onvrede over het beleid. De begeleidingsgroep was van mening dat volstrekt voorbij was gegaan aan alle adviezen. Besloten werd als Kerngroep verder te gaan, maar dan als volwaardig tegenspeler en belangenbehartiger voor Nijkerkerveen.

De ontwikkelingsplannen voor Nijkerkerveen zijn al jarenlang een onderwerp op de politieke agenda van de gemeente. Het gaat om woningbouw, maar ook om het op peil brengen van het voorzienigenniveau op allerlei gebied.

De woningbouwplannen en het daaraan gekoppelde beeldkwaliteitsplan komen deze maand aan de orde in de gemeenteraad. Naar het voorzieningenniveau is een haalbaarheidsonderzoek gestart. Hiervoor is een extern bureau ingehuurd. Op voorhand is ook de provincie om financiële ondersteuning gevraagd ter realisering van dit project. Het betreft voorzieningen op allerlei gebied. Het gaat van medische zorg tot cultuur, en bijvoorbeeld een gemeenschappelijke ontmoetingsruimte. Ook een nieuw clubhuis voor voetbalclub Veensche Boys speelt daarin een belangrijke rol. Gedacht wordt aan een multifunctioneel gebouw.

Er is inmiddels een plan van aanpak vastgesteld. De gemeente houdt vast aan het daarin vastgelegde scenario. Dit houdt in dat eerst op individuele basis wordt gesproken met alle betrokken partijen. Dit om op onafhankelijke wijze alle wensen en behoeften in beeld te krijgen. Volgens dit scenario is pas daarna samenwerking tussen partijen aan de orde. Volgens Van Dam en andere leden van de kerngroep kan deze fase worden overgeslagen. Overeenstemming over een gemeenschappelijk doel is er al.

via Onderhandelingen op scherp gezet – Nijkerk – Veluwe West – Regio – Stentor.

..