Deelplan 1b vastgesteld

Deelplan 1b ligt ter inzage van donderdag 26 juli 2012 tot en met 5 september 2012.

Burgemeester en wethouders van Nijkerk maken in verband met het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad van de Gemeente Nijkerk in haar vergadering van 28 juni 2012 heeft besloten het ontwerpbestemmingsplan ‘Nijkerkerveen, deelplan 1b’ vast te stellen.

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van woningbouw nabij de Buntwal en de Van Dijkhuizenstraat in Nijkerkerveen planologisch mogelijk.

Het besluit om het ontwerpbestemmingsplan vast te stellen en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 26 juli 2012 tot en met woensdag 5 september 2012 ter inzage in de Publiekswinkel van het Stadhuis, Kolkstraat 27 te Nijkerk. De openingstijden van de Publiekswinkel zijn maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur en daarnaast ook op donderdagen van 13.30 uur tot 17.00 uur en van 18.00 uur tot 20.00 uur.

Het besluit en bijbehorende stukken zijn tevens digitaal te raadplegen via de site www.ruimtelijkeplannen.nl/.

Gedurende bovengenoemde termijn kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend dan wel redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdens de ter inzage legging van het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze in te dienen.

Op het besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat een belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. In het beroepschrift moet worden vermeld dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Diegene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Laat een reactie achter