Exploitatie opzet deelplan 1

deelpla1 verkaveling

Verkaveling behorend bij explotatie opzet

Het bestemmingsplan Nijkerkerveen deelplan 1 wordt als 1e plan ontwikkeld. Voor de ontwikkeling van dit plangebied hebben de gemeente en Plankenburg BV te Hoevelaken een samenwerkings- en realisatieovereenkomst gesloten. Die overeenkomst is, met behoud van ieders verantwoordelijkheid en met in achtneming van ieders taakstelling gericht op:

–        het vastleggen van de afspraken tussen partijen met betrekking tot de ontwikkeling van gronden in deelplan 1 binnen het plangebied,  welke gronden voor 50 % onverdeeld eigendom van Plankenburg zijn en voor 50 % onverdeeld eigendom van de gemeente zijn;

–        Het vastleggen van afspraken met betrekking tot de verdeling van kosten en opbrengsten in de grondexploitatie van deelplan 1 tussen partijen, de inbreng van gronden in eigendom bij de Gemeente en de toedeling van bouwvolume aan partijen op basis van gelijkwaardigheid;

–        het vastleggen van de wijze waarop het proces van verdere ontwikkeling en realisatie wordt vormgegeven en de onderlinge taak- en rolverdeling tussen partijen daarbij.   

In deze samenwerkings- en realisatieovereenkomst zijn partijen ook overeengekomen om voor gezamenlijke rekening en risico de grondexploitatie voor complex 32 Nijkerkerveen deelplan 1 te voeren. Daartoe is een exploitatie opzet opgesteld en vastgesteld. Deze op 22 maart 2011 vastgestelde exploitatieopzet zenden wij u hierbij ter kennisname.

Met deze exploitatieopzet wordt inzage gegeven in de kostprijsberekening van het complex 32 Nijkerkerveen deelplan 1. Het eindresultaat wordt einde looptijd 31 december 2015 van het complex geraamd op € 848.000. De helft van het te verwachten en ten gunste van de gemeente komende eindresultaat € 424.000 van complex 32 Nijkerkerveen deelplan 1 wordt bestemd voor de overige nog in exploitatie te nemen gronden binnen complex  32 Nijkerkerveen.

..