Toelichting Exploitatie opzet deelplan 1

Hoofdstuk 1    Inleiding                                                                                           2

1.1       Inleiding
1.2       Begrenzing plangebied                                                             
1.3       Ruimtegebruik en programma
1.4       looptijd complex Nijkerkerveen deelplan 1                                                        
1.5       Doel

Hoofdstuk 2    Kosten en opbrengsten grondexploitatie                                        4

Kosten
2.1          Boekwaarde
2.2          Verwervingskosten
2.3          Sloop opstallen plangebied
2.4          Beheer
2.5          Milieuvoorzieningen
2.6          Bouw- en woonrijp maken (incl. voorbereidende werkzaamheden)
2.7          Plankosten
2.8          Planschade
2.9          Bijdrage voorzieningen en reserveringen
2.10        Bijdrage maatschappelijke voorzieningen
2.11        Reservering voor nog niet in exploitatie genomen gronden complex 32 Nijkerkerveen

2.12        Onvoorzien
2.13        Financieringskosten
2.14        Kosten- en opbrengstenstijging

 Opbrengsten                                                                                                              

2.15        Verkopen

 Hoofdstuk 3    Resultaat                                                                                          6         

3.1       Resultaat

Lees volledig document

..