Deelplan 3

Deelplan3

Start niet voor 2018 met een snelheid van 25 woningen/jaar

Over de afzetbaarheid van de woningen in Nijkerkerveen bestaat er onzekerheid. Om die reden is het verstandig om rekening te houden met een bouwtempo van 25 woningen per jaar in deelplan3 in plaats van 50 woningen per jaar.

Deelplan 3 start op zijn vroegst in 2018 en met een tempo van 25 woningen per jaar duurt het 12 jaar voordat deelplan 3 gereed is. De totale boekwaarde van complex Nijkerkerveen deelplannen 3 (verwervingskosten en plankosten) en ook 4 (plankosten) bedraagt inmiddels € 2.452.081.- Hieraan zal in de komende jaren rente toegerekend moeten worden. De boekwaarde van complex Nijkerkerveen deelplan 3 en 4 komt daardoor boven de marktwaarde. Wanneer de boekwaarde boven de marktwaarde uitkomt dient de boekwaarde afgewaardeerd te worden.

Ons voorstel is dan ook om de boekwaarde van het complex Nijkerkerveen 3 en 4 af te waarderen naar een agrarische waarde en deze gronden eerst weer te activeren op het moment dat complex Nijkerkerveen deelplan III in exploitatie wordt genomen. De reden om af te waarderen naar agrarische waarde is dat er onzekerheid bestaat over de afzetbaarheid van de woningen in Nijkerkerveen. Op basis van de ervaringen van de ontwikkeling van deelplan 1 en 2 moet blijken in welk tempo en omvang deelplan 3 werkelijk realiseerbaar is. Om de risico’s beheersbaar te houden worden de gronden afgewaardeerd op agrarische waarde.

Bij het afwaarderen van deze gronden c.a. is rekening gehouden met een nog te genereren opbrengst voor de woningen Laakweg 32, 40 en 54. Deze woningen zullen in de markt worden gezet. De woningen Laakweg 32 en 40 zijn gelegen in de landelijke uitbreiding en niet in het dorpse deel. Hierdoor zijn ze eenvoudiger in te passen omdat het hoogteverschil beter opgevangen kan worden. De woning Laakweg 54 daarentegen kan goed worden ingepast omdat er vlakbij woningen zijn gelegen die ook moeten worden ingepast.

Met het afwaarderen van de boekwaarde van het complex Nijkerkerveen deelplan 3/4 naar een agrarische waarde is een bedrag van € 1.520.000,- Voorgesteld wordt dit bedrag te onttrekken aan de Reserve Bouwgrondexploitatie. De stand van deze reserve is per 1 januari 2011 € 6 miljoen.

..